Gemeenteraadsverkiezingen

Geachte raadsleden van de gemeente Zeist,

Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2014 en het opstellen van uw programma willen wij graag de volgende punten bij u onder de aandacht brengen. Het uitvoeren van onze voorstellen draagt bij aan een duurzaam Zeist. De onderwerpen staan in een willekeurige volgorde en geven geen prioriteit aan.

Onderwerp

Probleem

Ons voorstel voor oplossing

Ruimtebeslag

Inzet op groei van Zeist gaat ten koste van het groen en  het leefmilieu.

Inzetten op kwaliteit i.p.v. van op groei.

A 28

Luchtkwaliteit.

80 kilometerzone instellen vanaf de Uithof tot afrit Zeist Oost.

Verdroging

Door afvoer van regenwater in het riool vindt geen aanvulling grondwatervoorraad plaats.

Stimuleren afkoppelen en het tegengaan van het verharding in de openbare ruimte en tuinen.

Verdwijnen van groen bij bouwprojecten

Bouwen gaat vaak onnodig ten koste van groen.

“Natuurinclusief ontwerpen”, d.w.z. zo ontwerpen dat aanwezige natuurwaarden daarbij worden gerespecteerd.

Natuur- en milieu-educatie

Een duurzaam Zeist komt alleen tot stand met grote betrokkenheid van burgers.

Niet bezuinigen op het werk van NMC en samenwerking met burgers hierbij stimuleren.

Bomen in de straat

Bomen in Zeist dragen bij aan het goede leefmilieu maar hebben het zwaar door parkeren.

Vergroten van boomspiegels. Burgerparticipatie bij onderhoud en verfraaiing van de boomspiegels.

Regionale voedselproductie

Grote afstand van Zeistenaren tot de voedselproductie.

Stimuleren van regionale/ ecologische voedselproductie, o.a. door (vormen van) stadslandbouw.

CO2 neutraal Zeist

Energiebehoefte van Zeist draagt bij aan broeikaseffect.

- Belemmeringen wegnemen zodat initiatieven om collectief zonnepanelen te plaatsen overal mogelijk wordt, dus ook op flats en scholen.

-In bosrijke wijken, zoals het Kerckebosch, zijn hoge gebouwen bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Dus met name daarop focussen.

-Alle nieuwbouw is energie neutraal.

- Vooral bij bestaande bouw ligt grootste opgave, dus ook hiervoor stimuleringsmaatregelen nemen.

-Gemeente Zeist geeft zelf het goede voorbeeld door o.a. op alle eigen gebouwen voor zover mogelijk zonnepanelen te plaatsen, etc.

Vervoer

Gebruik en bezit van auto´s gaat ten koste van leefmilieu.

Stimuleren van fietsen en wandelen (draagt ook bij aan de volksgezondheid).

Groene daken

Groene daken en gevels dragen bij aan de vergroening van Zeist en zorgen dat er minder regenwater afgevoerd wordt door het riool.

Stimuleren van groene daken en gevels dmv subsidie.

Bijensterfte

Onder andere door weinig variatie in het groen en steriele rassen.

Bij nieuwe aanplant kiezen voor bijvriendelijke bomen, struiken en planten.

 

Mocht uw naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben? Wij gaan graag in gesprek met u om een toelichting te geven.

Wij hopen dat onze lijst u inspireert bij het samenstellen van uw programma. Wij wensen u veel wijsheid toe hierbij en danken u voor uw inzet voor Zeist en omgeving.

Met vriendelijke groet,
Stichting  Milieuzorg Zeist e.o.,

 

B. de Wolf
secretaris

 

« terug naar het overzicht