Gemeenteraadsverkiezingen

Manifest met duurzame onderwerpen t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Onderwerp

Probleem

Ons voorstel voor oplossing

Ruimtebeslag

Inzet op groei van Zeist gaat ten koste van het groen en  het leefmilieu.

*Inzetten op kwaliteit i.p.v. van op groei.

*Bestaande rode contouren respecteren.

A 28

Luchtkwaliteit en aantasting NNN (voorheen EHS)

*80 kilometerzone instellen vanaf de Uithof tot afrit Zeist Oost.

*Geen verbreding van de A28 ihkv aanpassen ring Utrecht.

Verdroging

Door afvoer van regenwater in het riool vindt geen aanvulling grondwatervoorraad plaats.

*Stimuleren afkoppelen van huizen en straten.

*Bij nieuwbouw geen afvoer van regenwater op het riool.

*Het tegengaan van het verharding in de openbare ruimte en tuinen.

Verdwijnen van groen bij bouwprojecten

Bouwen gaat vaak onnodig ten koste van groen.

*“Natuurinclusief ontwerpen”, d.w.z. zo ontwerpen dat aanwezige natuurwaarden daarbij worden gerespecteerd is in Zeist de normale gang van zaken.

Natuur- en milieu-educatie

Een duurzaam Zeist komt alleen tot stand met grote betrokkenheid van burgers.

*Niet bezuinigen op het werk van de Boswerf/Odru en samenwerking met burgers hierbij stimuleren.

Bomen in de straat

Bomen in Zeist dragen bij aan het goede leefmilieu maar hebben het zwaar door parkeren.

*Vergroten van boomspiegels. *Burgerparticipatie bij onderhoud en verfraaiing van de boomspiegels.

*Het aantal bomen in de straat blijft gelijk of stijgt tov 2015.

Regionale voedselproductie

Grote afstand van Zeistenaren tot de voedselproductie.

*Stimuleren van regionale/ ecologische voedselproductie, o.a. door (vormen van) stadslandbouw.

CO2 neutraal Zeist in 2030

Energiebehoefte van Zeist draagt bij aan broeikaseffect.

*Zeist heeft samen met 'stake holders' een eigen Energievisie opgesteld, evenals op basis daarvan een routekaart hoe in 2030 echt als gemeente klimaatneutraal te zijn;

*Zeist heeft een eigen energiecooperatie die samen met bewoners zorgt voor zonnepanelen op kansrijke locaties.

*In bosrijke wijken, zoals het Kerckebosch, zijn hoge gebouwen bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Dus met name daarop focussen.

*Alle nieuwbouw (ook kantoren) is energie neutraal.

*Vooral bij bestaande bouw ligt grootste opgave, dus ook hiervoor stimuleringsmaatregelen nemen.

*Gemeente Zeist geeft zelf het goede voorbeeld door o.a. op alle eigen gebouwen voor zover mogelijk zonnepanelen te plaatsen, etc.

*Jaarlijks publiceert de gemeente een CO2 verslag om te communiceren over de CO2 reductie in Zeist.

Vervoer

Gebruik en bezit van auto´s gaat ten koste van leefmilieu.

*Stimuleren van fietsen en wandelen (draagt ook bij aan de volksgezondheid).

*Vervoersmanagement voor alle bedrijven in Zeist.

*Deelauto’s stimuleren.

Klimaat verandering

De klimaatverandering zal ook in Zeist leiden tot wateroverlast, verdroging en hittestress in de zomer.

*Stimuleren van groene daken en gevels dmv subsidie.

*Stimuleren van aanleg van groen

*Centrum van Zeist groen

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat onder druk onder andere door weinig variatie in het groen, steriele rassen en versnippering van het landschap

*Bij nieuwe aanplant kiezen voor inheemse bomen, struiken en planten.

*Ecologische verbindingen respecteren en versterken.

*Zorgvuldig beheer groen met respect aanwezige natuurwaarden

Gebruik grondstoffen

De winning van grondstoffen leidt niet alleen tot een aantasting van het leefmilieu, maar ook zullen de grondstoffen op termijn op raken

Door een zorgvuldig gebruik te stimuleren en waar mogelijk grondstoffen her te gebruiken, dus kringlopen te sluiten, kunnen negatieve effecten aanzienlijk worden beperkt. Bovendien biedt dit kansen voor een regionale economie. Dus op naar een 'afvalvrij Zeist'.

 

« terug naar het overzicht