Masterplan Buitensportaccommodaties

Masterplan Buitensportaccommodaties

Door de gemeente Zeist is samen met alle sportverenigingen in Zeist in 2015 een Sportvisie opgesteld met als doel Zeist als geheel in beweging te krijgen. Niet alleen is dat goed voor de gezondheid (zie a.o. projecten in het kader van: 'Healthy Urban Living'), maar ook voor de sociale cohesie. Als zodanig wordt dat doel door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. natuurlijk van harte onderschreven.  

Thans is de Sportvisie nader uitgewerkt in een Masterplan Buitensportaccommodaties. Mede op basis van de Sportvisie is besloten tot een clustering van sporten en dus sportaccommodaties te komen. Daarbij zijn diverse varianten of zo men wil 'sporen' onderzocht en is uiteindelijk gekozen voor het spoor A: het clusteren van diverse sporten op de sportparken Bikkenburg en ook de Noordweg en zich bij het Sportpark Dijnselburg dan te richten op minde georganiseerde sporten, zoals een klimbos, free run, boot-camp, etc..  

Die clustering van sporten betekent dan voor het Sportpark Blikkenburg dat daar aan de zijde van de Blikkenburgerlaan een grote parkeerplaats komt met een ontsluiting ter plaatse van het Filosofenlaantje. Ongetwijfeld zal dat bepaalde gevolgen met zich mee brengen voor een van de fraaiste formele lanen van Zeist, die deel uitmaakt van de zogenaamde 'Leijst van Seijst'. Niet alleen komt hier nu een waardevolle paddenstoelenflora voor, maar is dit nu ook een vrijwel autoluwe laan die door vele fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd, wordt gebruikt. Juist hier zou men dan ook naar oplossingen moeten zoeken, waarbij aan de bijzondere cultuurhistorische (en ook ecologische) betekenis van 't Slotcomplex - waarbinnen dus ook het Sportpark Blikkenburg is gelegen - voor Zeist als geheel voldoende recht wordt gedaan. Dan is overeenkomstig het Masterplan voor het Sportpark Noordweg in een uitbreiding met sportvelden aan de andere zijde van het Sportlaantje voorzien. Juist dat gebied is thans nog een in landschappelijk zin bijzonder waardevol gebied, waar nog duidelijk de oorspronkelijk Middeleeuwse slagenverkaveling zichtbaar is. Daarnaast is het thans een belangrijke groene buffer naar het landgoed Vollenhove III dat een integraal deel uitmaakt van de EHS, thans NNN, en waar dus de belangrijke ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied/Noorderpark en het Kromme Rijngebied/Langbroekerweteringgebied loopt. Door de aanleg van die nieuwe sportvelden zal dus niet alleen het aanwezige fraaie landschapsbeeld dat hier nu kan worden ervaren verdwijnen, maar daarvan dus ongetwijfeld ook sterk negatieve effecten op de aanwezige ecologische verbindingszone uitgaan.   

Gezien de effecten van het Masterplan Buitensportaccommodaties op het buitengebied van Zeist heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. daartoe samen met de Werkgroep Natuurlijk Zeist tot twee keer toe in de Commissie Ruimte van de gemeente een oproep op de gemeenteraad gedaan alsnog voor een spoor te kiezen, waarbij aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie worden gerespecteerd. Dus door binnen de ruimte die binnen de bestaande sportaccommodaties aanwezig is naar creatieve oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld door dubbelgebruik velden Sportpark Blikkenburg. Juist ook in het kader van Healthy Urban Living zou men aan (het) groen een grote waarde moeten hechten (denk ook aan positieve relatie tussen groen en gezondheid) en dus zo ook echt samen met alle betrokkenen tot een echt integrale oplossing moeten komen.
Patrick Greeven

« terug naar het overzicht