Vliegbasis Soesterberg

Door de ligging centraal in het hart van de Heuvelrug vervult de Vliegbasis een cruciale ecologische functie binnen de ecologische hoofdstructuur voor de Heuvelrug in zijn geheel. Niet alleen komen er een drietal ecologische corridors samen, ook komen er bijzondere natuurwaarden voor zoals droge schraalgraslanden en eeuwenoude eikenstrubbenbossen. Nader natuuronderzoek door Ecologisch Adviesbureau Van den Bijtel in 2009 en 2010 heeft aangetoond, dat natuur op de Vliegbasis nog vele waardevoller is dan eerder aangenomen. Zo komen er maar liefst 165 paar veldleeuwerikken voor en ook een bronpopulatie van zowel het geelsprietdikkopje als de kommavlinder. Gezien die waarden heeft de SMZ altijd haar kanttekeningen geplaatst bij het 'groen voor rood-beginsel' zoals dat bij de basis wordt toegepast. Delen van de nu op de Vliegbasis geplande woningwijk (van maximaal 440 woningen) gaan immers ten koste van aanwezige waardevolle schraalgraslanden en ook waardevol bos. De SMZ heeft dan ook zowel een uitgebreide reactie op het Ruimtelijk Plan voor de Vliegbasis gegeven, als zienswijzen op de door de beide gemeenten Zeist en Soest ter inzage gelegde Ontwerp-bestemmingsplannen ingediend. Aangezien de gemeenten de zienswijzen van de SMZ op een enkel punt na hebben afgewezen, heeft de SMZ tegen de door beide gemeenteraden vastgestelde bestemmingsplannen beroep bij de Raad van State aangetekend.Documenten:
Reactie SMZ op Ruimtelijk Plan Vliegbasis
Zienswijze SMZ op ontwerp-Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg - Zeist
Zienswijze SMZ op ontwerp-Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg - Soest
Beroepschrift SMZ op Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg - Zeist
Beroepschrift SMZ op Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg - Soest

« terug naar het overzicht