Woonvisie/Bouwvisie

Zowel op de woonvisie als op de Bouwvisie is door de Stichting een inspraakreactie gegeven. Helaas was de gemeente niet bereid de doelstelling in de Woonvisie van 3000 woningen terug te draaien, ondanks de vele bezwaren die tegen dit relatief grote aantal nieuw te bouwen woningen bestaat. Verder is in het kader van de Bouwvisie bepaald dat in beginsel niet hoger dan de omgeving mag worden gebouwd.Wel is aangegeven dat in bepaalde gebieden ook hoger dan de omgeving mag worden gebouwd, waarvoor dan wel een analyse van de effecten daarvan op o.a. de leefbaarheid, ecologie, etc. noodzakelijk is. Zo mag met name langs de toegangswegen hoger worden gebouwd, zij het dat langs de Stichtse Lustwarande het respect voor aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden onmiskenbaar een plek moet krijgen. In die zin is het zeer bevreemdend dat juist in deze zone nu een bouwplan op de plaats van het huidige Cadanz gebouw (op de hoek van de Kromme Rijnlaan en de Utrechtse weg) door de gemeenteraad is vastgesteld dat voorziet in de bouw van een appartementencomplex tot acht woonlagen hoog. Ondanks alle daartegen ingebrachte zienswijzen is het plan toch naar de Provincie gestuurd. Deze heeft inmiddels overigens haar voornemen bekend gemaakt de voor het plan vereiste ‘verklaring van geen bezwaar’ niet te zullen afgegeven aangezien volgens haar het plan de waarden van de Stichtse Lustwarande in onvoldoende mate respecteert.

« terug naar het overzicht