Natuurbeleid 2.0

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft tezamen met het IVN-De Bilt e.o. een uitgebreide reactie gegeven op het nieuwe Natuurbeleid 2.0 van de provincie Utrecht. In navolging van het advies van de Raad van Leefomgeving: 'Onbeperkt houdbaar - Naar een robuust Natuurbeleid' zet de provincie Utrecht voor haar natuurbeleid een nieuwe koers in. Kern daarvan is dat zij inzet op het meer robuust maken van de natuur binnen de provincie Utrecht en daarbij uit te gaan van een systeembenadering. Op zich is dat natuurlijk fantastisch, zij het dat er in het plan nog geen doorvertaling heeft plaatsgevonden waar men dan welke natuur wil realiseren. Ook ontbreekt in het plan bijzondere aandacht voor het soortenbeleid, terwijl natuurlijk moet worden voorkomen dat door de keuze voor procesnatuur de bijzondere soorten die vaak zijn gebonden aan een specifiek beheer, zoals jaarlijks maaien of begrazen, dan verdwijnen. Juist om daaraan sturing te kunnen geven, niet alleen wat de op een bepaalde plek toe te passen beheersstrategieŽn betreft, maar ook de milieuomstandigheden die daarvoor noodzakelijk zijn (denk aan o.a. vereiste grondwaterstand, milieukwaliteit), moet een kaderstellende Visiekaart onmisbaar worden geacht. Positief is natuurlijk wel dat men in de toekomst ook de samenleving veel actiever bij het natuurbeleid wil betrekken, zij het dat ook daarbij natuurlijk wel met kwetsbaarheid natuur rekening zou moeten worden gehouden.


Documenten:
Ľ Inspraakreactie SMZ en IVN-De Bilt e.o. op Natuurbeleid 2.0. provincie Utrecht

« terug naar het overzicht