Bouw Buurtschap in het Sanatoriumbos

Door de gemeente is een art. 19-procedure opgestart voor de bouw van een Buurtschap in het Sanatoriumbos. Door de bouw van het Buurtschap zal zowel de ecologische als cultuurhistorische waarde van het bos worden aangetast en de Stichting heeft tegen het besluit van de gemeenteraad dan ook beroep bij de Raad van State aangetekend.

... » lees verder

Kerckebosch

De gemeente en de Seijster Veste willen de flats in de wijk Kerckebosch herstructureren en aldaar tegelijkertijd zo'n 550 woningen extra bouwen. Dat zal ten koste gaan van het aldaar aanwezige binnenbos en daar levende dieren. De SMZ heeft dan ook zowel tegen het bestemmingsplan beroep bij de Raad van State aangetekend, als ook tegen de inmiddels door de gemeente verleende kapvergunningen een bezwaarschrift ingediend. ... » lees verder

Krakelingweg

Mede op basis uitkomsten van een procedure in het kader van de Flora en Faunawet (FFW) heeft de gemeente Zeist inmiddels een geheel nieuw plan voor de Krakelingweg ingediend. Uitgangspunt daarbij is dat de weg een 50 km weg wordt en dus niet langer 80 km-weg ... » lees verder

Bestemmignsplan Austerlitz Zeisterbossen

Door de gemeente Zeist is recent het bestemmingsplan Austerlitz-Zeisterbossen vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt mede de uitbreiding van de camping De Krakeling mogelijk met 5 ha. Aangezien het bosgebied waar de uitbreiding is voorzien deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de SMZ tegen het bestemmingsplan beroep bij de Raad van State aangetekend. ... » lees verder

Groenstructuurplan

De gemeenteraad van Zeist heeft recent het nieuwe Groenstructuurplan voor de gemeente Zeist vastgesteld. Met het plan wordt beoogd  het binnenstedelijke groen van Zeist adequaat te beschermen en waar mogelijk te versterken. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. kan zich in het plaan vinden, zij het dat zij wel van mening is dat met name op de buitenplaatsen bij te maken keuzen ook met aanwezige natuurwaarden nadrukkelijk rekening zou moeten worden gehouden. ... » lees verder


Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bestemmingsplan Landgoed De Reehorst

De Triodosbank is voornemens op het landgoed De Reehorst een nieuw kantoorbouw te realiseren. Teneinde de bouw mogelijk te maken is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestemmingsplan Landgoed De Reehorst opgesteld. Tegen het besluit van de gemeente is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. beroep bij de Raad van State aangetekend.
... » lees verder

« vorige pagina [ 1 2 ] volgende pagina »