Activiteiten van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Teneinde een groene en duurzame toekomst van Zeist te waarborgen voert de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. vele activiteiten uit. Zo organiseert zij samen met het NMC, de Bibliotheek en andere natuur- en milieuorganisaties in Zeist jaarlijks een lezingencyclus over een aansprekend thema. Daarnaast zet zij zich in om het beleid van de overheid zodanig bij te stellen, dat een groene en duurzame toekomst van Zeist daadwerkelijk is gewaarborgd. Dat doet zij o.a. door zelf visies te ontwikkelen zoals 'Zeister groen: natuurlijk(er)' en 'Zeist in Balans'. Verder doet zij dat door waar mogelijk aan klankbordgroepen deel te nemen zodat bij plannen al vanaf het begin met het groen en ook duurzaamheid rekening wordt gehouden. Ook maakt zij gebruik van het spreekrecht bij de gemeenteraad of geeft inspraakreacties op plannen. Voorts treed zij regelmatig in overleg met projectontwikkelaars, wat vaak tot direct resultaat heeft dat plannen in een meer natuur- en ook milieuvriendelijke richting worden bijgesteld. Tenslotte probeert zij ook burgerinitiatieven te ondersteunen, o.a. door de uitreiking van de 'Duurzame Handdruk'.