In memoriam mevrouw B.M. Riemens-Jagerman

Wij hebben vernomen dat op 19 oktober 2017 op 98 jarige leeftijd is overleden

                                     mevrouw B.M.Riemens-Jagerman.

Ze was eind 1971 een van de oprichters van Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en heeft tot op hoge leeftijd uitgedragen dat afval grondstof is. Vanuit die gedachte, hergebruik van grondstoffen (recycling) en sluiten van kringlopen, zijn mede op haar initiatief rond 40 jaar geleden de eerste glas- en blikbak van Nederland in Zeist geplaatst en is zoín 35 jaar geleden de kringloopwinkel in Zeist gestart. Ze was in haar denken over  en omgaan met grondstoffen haar tijd ver vooruit en in die zin een echte pionier in Nederland. Het was een voorrecht  om met deze  inspirerende vrouw  te mogen samenwerken. We  wensen  de familie veel sterkte  bij het verwerken van dit verlies.  

Namens het bestuur van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Masterplan Buitensportaccommodaties

In 2015 heeft de gemeente Zeist samen met alle lokale sportverenigingen een Sportvisie opgesteld en  uitgewerkt in een Masterplan Buitensportaccommodaties. In de hierbij gevoegde notitie leest u de visie hierop van De Stichting Milieuzorg Zeist e.o..   ... » lees verder

Vacatures Stichting Milieuzorg Zeist

Wat vragen wij
Milieuzorg Zeist e.o. stelt zich ten doel om samen met andere natuur- en milieugroepen binnen de gemeente Zeist - en zo nodig ook binnen de omliggende gemeenten  -een in ecologische zin gezond en evenwichtig milieu voor mens, dier en plant te bevorderen en te beschermen. Om dit werk nog beter dan thans het geval is te kunnen doen zoeken wij vrijwilligers die bereid zijn zich te verdiepen op een aantal terreinen om het bestuur op die deelgebieden te  kunnen adviseren, ondersteunen en waar nodig ook werkzaamheden daarvoor te kunnen verrichten. Het betreft een drietal vacatures waarover u door op "lees meer" te klikken per activiteit vindt aangegeven welke werkzaamheden het betreft en welke kennis en kwaliteiten wij verwachten.

Wij bieden
De mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren voor de natuur en de eigen leefomgeving en dat in samenspraak met enthousiaste, betrokken en deskundige bestuursleden.   ... » lees verder

Overhandiging cheque aan de Stichting Utrechts Landschap

Op 1 juni 2017 heeft Erik Notenboom, voorzitter van onze stichting, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Milieuzorg Zeist en het 90-jarig bestaan van de Stichting Utrechts Landschap een cheque overhandigd aan de Saskia van Dockum, directeur van de Stichting Utrechts Landschap.  ... » lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen

Op dit moment zijn de politieke partijen die actief zijn in Zeist bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De Stichting heeft aan alle leden van de huidige raadsfracties in Zeist een lijst met punten gezonden in de hoop dat de politieke partijen deze punten zullen meenemen in hun verkiezingsprogramma. Het uitvoeren van onze voorstellen draagt bij aan een duurzaam Zeist. De onderwerpen staan in een willekeurige volgorde en geven geen prioriteit aan.

Het bestuur zal zodra de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bekend zijn deze programma's nakijken op diverse punten.

... » lees verder

Folder 2016

In de loop van 2016 besloot het bestuur een nieuwe folder uit te geven onder de titel "Natuurlijk erfgoed om zuinig op te zijn".  Deze folder wordt verspreid onder particulieren, overheid en bedrijfsleven om in het kort aan te geven waar de Stichting voor staat, welke resultaten zijn geboekt en hoe wij te werk gaan.
Van deze folder staan op deze site een digitale en een printversie.

... » lees verder

Boek "Geroezemoes in het gras"

In de media wordt al geruime tijd aandacht besteed aan een groep van werkzame stoffen die gebruikt worden ter bescherming van gewassen tegen schadelijke insecten. Deze stoffen staan bekend onder de naam "neonicotinoiden". Zoals uit de naam blijkt zijn deze stoffen verwant aan nicotine. Helaas blijken deze stoffen niet alleen zeer effectief te zijn bij de bestrijding van schadelijke insecten maar hebben zij ook kwalijke gevolgen voor insecten die belangrijk zijn voor onze voedselproductie. In het kort komt het hierop neer dat deze stoffen het zenuwstelsel beÔnvloeden met als gevolg dat de insecten niet meer eten, hun oriŽntatiegevoel kwijt raken, verlamd raken en sterven door uitdroging, honger of een gemakkelijke prooi worden voor hun vijanden. In het boek "Geroezemoes in het gras" van David Goulson wordt hierop ingegaan.
... » lees verder

Boek "De Verborgen Impact"

Wat zijn de nadelen van onze manier van leven? Op deze vraag probeert Babette Porcelijn een antwoord te geven in haar makkelijk leesbaar boek "de Verborgen Impact". Bijgaand wordt kort aandacht besteed aan dit boek.
... » lees verder

Herontwikkeling van het terrein van de WA-hoeve Den Dolder

In de Milieukrant 2016 staat een samenvatting van de ontwikkelingen in het verleden en heden op het terrein van de WA-hoeve en de houding daar tegenover van de Stichting Milieuzorg Zeist e.o..   De integrale teksten publiceren we digitaal. ... » lees verder

Triodos Bank

De Milieukrant 2016 is uit. Wij besteden daarin aandacht aan actuele ontwikkelingen. De artikelen over de nieuwbouw van de Triodos Bank op landgoed De Reehorst, de toekomst van de WA-Hoeve en onze visie op afval zijn samenvattingen. De integrale tekst publiceren wij digitaal. ... » lees verder

Op weg naar een afvalloze samenleving.

Steeds meer ontstaat er, ook bij de overheid, belangstelling voor en erkenning van het belang om te komen tot een zeer sterke verlaging en liefst tot een algehele afbouw van de afvalberg die wij met z'n allen produceren. ... » lees verder

Fietspad Zeist-West-De Uithof opnieuw op de politieke agenda

De ambities om de Uithof te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg heeft de aanleg van een fietspad tussen Zeist-West en de Uithof weer op de politieke agenda gezet. ... » lees verder

Ontvangen Groene Pluim van Groen Links Zeist

Tijdens haar Nieuwjaarsborrel op 29 januari 2016 heeft Groen Links Zeist een pluim uitgereikt aan de Stichting Milieuzorg Zeist in verband met haar al langdurige inzet voor duurzaamheid en  milieu. ... » lees verder

Overhandiging cheque

Op 24 april 2014 heeft Erik Notenboom, voorzitter van onze Stichting, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze Stichting een cheque overhandigd aan de Brede School te Den Dolder. ... » lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen

Op dit moment zijn de politieke partijen die actief zijn in Zeist bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De Stichting heeft in een brief aan alle huidige raadsfracties een aantal punten onder de aandacht van deze fracties gebracht die de Stichting belangrijk acht in het kader van een duurzaam Zeist.

Het bestuur zal zodra de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bekend zijn deze programma's nakijken op diverse punten.

... » lees verder

Overeenstemming De Breul over ecologische verbindingen

Met de KSG De Breul en de locale natuur- en milieuorganisaties is overeenstemming bereikt over de realisatie van een ecologische verbinding over het terrein van de scholengemeenschap. ... » lees verder

Beschermde status voor een deel van de Villatuinen Schroeder van der Kolklaan

De Stichting milieuzorg Zeist e.o. heeft bij de Schroeder van der Kolklaan met Lisman BV alsnog overstemming bereikt over bouw 3 villa's. Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State in kader van het bestemmingsplan Den Dolder-Noord over de sportvelden van DOSC. ... » lees verder

Een bloemetje

Ter gelegenheid van de behandeling in de gemeenteraad van het Groenstruktuurplan bood de SMZ aan beleidsmedewerkster Inge Broekstra een bloemtje aan vanwege haar enorme inzet. ... » lees verder

Stichting Milieuzorg deelt Duurzame Handdruk uit

In 2010 heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. burgers en organisaties in Zeist opgeroepen om met duurzame ideeŽn te komen. Zij heeft daartoe de Duurzame Handdruk in het leven geroepen. De Duurzame Handdruk bestaat niet alleen uit een oorkonde, maar ook uit een bedrag van euro 350 als bijdrage aan de realisatie van het duurzame idee. ... » lees verder