Rijksoverheid

Nationaal Waterplan

Door het Rijk is het Nationaal Waterplan vastgesteld. In dat plan ligt enerzijds het accent om Nederland in de toekomst droge voeten te laten houden, anderszijds zijn daarin ook de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgelegd. De doelen van de KRW beogen met name de watekwaliteit in Nederland te verbeteren. Op zich is het Nationaal Waterplan een gedegen plan, zij het wel dat de SMZ van mening is dat met name de ambitie ten aanzien van de implementatie van de KRW wel wat hoger kan zijn. ... » lees verderProvincie

Provinciaal Waterplan

Net als door het Rijk is ook door de Provincie Utrecht een provinciaal Waterplan opgesteld, getiteld "Richting Robuust'. Zoals de titel al aangeeft streeft de provincie naar een robuust watersysteem, zij het dat natuurlijk wel rekening wordt gehouden met de verscheidenheid aan watersystemen die we binnen de provincie Utrecht kennen. Evenals op rijksniveau zijn op provincieniveau apart de doelen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW)vastgesteld, althans voor als zodanig onderscheiden waterlichamen. ... » lees verder

Waterbeheerplan HDSR 'Water Voorop'

De HDSR heeft haar Waterbeheerplan 'Water Voorop' vastgesteld. Daarin legt zij niet alleen haar ambities op het gebied van water, zowel ten aanzien van de waterkwantiteit als ook de waterkwaliteit, voor de komende jaren vast, maar met name ook hoe zij die doelen met aansprekende projecten wil bereiken. Een voorbeeld is o.a. het project: 'Kromme Rijn Natuurlijk'. Ook wil zij het afkoppelen op de Utrechtse Heuvelrug extra stimuleren. ... » lees verder

Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk

Door de HDSR is in nauw overleg met vele partners het 'Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk' opgesteld. Kern van het plan is om de in het gebied aanwezige schone water en dan met name het water op de vele landgoederen nadrukkelijk te scheiden van het gebiedsvreemde water dat voor de landbouw en de doorspoeling van het stadswater van Zeist vanuit de Kromme Rijn wordt aangevoerd. ... » lees verder

 

Gemeente

Milieubeleidsplan Milieu op de Kaart

Met het Milieubeleidsplan 'Zeist op de Kaart' legt de gemeente haar ambities op het gebied van het milieu voor de komende jaren vast. Bijzonder aan het plan is dat is gekozen voor meer gebiedsgerichte aanpak, met per onderscheiden gebiedstype duidelijke doelen. Op zich is de SMZ blij met een dergelijke aanpak die zij ook in haar visie: 'Zeist in Balans' al naar voren bracht. Wel is zij van mening dat de ambities zoals deze in het plan zijn neergelegd wel veel hoger kunnen om Zeist ook echt een voorbeeldgemeente op gebied van duurzaamheid te laten zijn. ... » lees verder

Stichting introduceert glasbak in Nederland

Halverwege de jaren '70 werd door de Stichting Miluezorg de eerste glasbak in Nederland geintroduceert.

... » lees verder