Rijksoverheid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Met de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat het Rijk de ruimtelijke ordening in Nederland grotendeels over aan de provincies en de gemeenten. Een verdere verrommeling van Nederland ligt dan ook in het verschiet. Teneinde het Rijk op haar verantwoordelijkheid te wijzen heeft de SMZ een uitgebreide reactie op het Structuurschema ingediend. ... » lees verder

Tracebesluit Rijksweg A27 A12

Door de Minister is in december 2016 het Tracebesluit A27 A 12 vastgesteld. Gezien effecten op aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie, waaronder dat van de landgoederen Amelisweerd, Sandwijck en Oostbroek heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. tegen dat besluit beroep bij de Raad van State aangetekend.
... » lees verder

Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder

Door het Rijk is in april 2014 de Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder gepresenteerd. Burgers en belangenorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld daarop een reactie te geven en vooral ook aan te geven hoe zij zelf aan de toekomstige natuur in Nederland een bijdrage willen geven. Gezien haar grote betrokkenheid bij de natuur in de regio heeft de SMZ uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt de Staatssecretaris van haar reactie op de nieuwe Natuurvisie op de hoogte te stellen, evenals aan te geven hoe door een gezamenlijke inspanning van alle partners aan de natuur in onze regio daadwerkelijk de zo noodzakelijke kwaliteitsimpuls kan worden gegeven.
... » lees verder

Natuurwet

De nieuwe Natuurwet verklaard de natuur vogelvrij. De Stichting heeft dan ook evenals vele andere natuur- en milieuorgansiaties een uitgebreide reactie bij het Ministerie van E, L&I ingediend ... » lees verder


Provincie

Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie povincie Utrecht 2016

Door de provincie Utrecht is een proces in gang gesteld om de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2027 te herijken. Zij heeft daartoe de Ontwerp PRS/PRV in 2016 voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. De Stichting Milieuozorg Zeist e.o. heeft van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt een uitgebreide zienswijze op het Ontwerp-plan in te dienen.
... » lees verder

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

Door de provincie Utrecht is een nieuwe Structuurvisie opgesteld. Door de SMZ is daarop een uitgebreide zienswijze ingediend. ... » lees verder

Hart van de Heuvelrug

De inzet van de Stichting is er op gericht de ecologische verbindingen tussen het noordelijke en het zuidelijke gedeelte van de Heuvelrug te herstellen zonder dat dit ten koste gaat van waardevolle natuurgebieden ... » lees verder

Vliegbasis Soesterberg

De Vliegbasis Soesterberg is officieel opgeheven en overgedragen aan de provincie Utrecht. Op basis van een door Provinciale Staten en ook beide betrokken gemeenten (Zeist, Soest) vastgesteld Ruimtelijk plan wordt thans de voor het gebied beoogde ontwikkeling vastgelegd in een tweetal bestemmingsplannen. Daarbij gaat het niet alleen om het vastleggen van die delen die aan de natuur worden teruggegeven, maar ook om rode ontwikkeling die die teruggave aan de natuur mogelijk moeten maken. ... » lees verder

Natuurbeleid 2.0

Door de provincie Utrecht is recent haar nieuwe Natuurbeleid gelanceerd. In dat beleid wordt een nieuwe koers ingezet, waarbij men wat het beleid zelf inzet op meer robuuste systemen en tegelijkertijd ook de verbinding met de samenleving zoekt. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is op zich blij met deze koers, maar is wel van mening dat in het plan een kaderstellende visiekaart ontbreekt waardoor ook echt sturing aan het toekomstige natuurbeleid kan worden gegeven. Daarnaast mist zij bijzondere aandacht voor het soortenbeleid, niet alleen binnen beschermde natuurgebieden, maar ook daarbuiten.
... » lees verder

Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

Door de provincie Utrecht is recent het Natuurbeheerplan 2013 vastgesteld. In dat Natuurbeheerplan zijn o.a. de wijzigingen doorgevoerd op de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die het gevolg zijn van het zogenaamde 'Akkoord van Utrecht'. Gezien de verwachte effecten van die wijzigingen op de biodiversiteit binnen de provincie Utrecht heeft de SMZ tegen het Natuurbeheerplan 2013 beroep bij de rechtbank Utrecht ingediend.
... » lees verder


Regio

Stationsgebied Driebergen Zeist

Al sinds het midden van de jaren '90 wordt een herinrichting van het gehele Stationsgebied Driebergen-Zeist voorzien. Mede vanwege de beoogde verbreding van het spoor van 3 naar 4 sporen wordt een ondertunneling van de Hoofdstraat-Driebergseweg noodzakelijk geacht. Tegelijkertijd met de realisatie van de ondertunneling wil men ook de Hoofdstraat en ook rrn gedeelte van de Driebergseweg verbreden van 2x1 rijstroken, naar 2x2 rijstroken, hetgeen een aanzienlijk aantasting van de aldaar gelegen landgoederen met zich mee brengt. Tegen de beide bestemmingsplannen die de gegeven ontwikkelingen mogelijk moeten maken is dan ook beroep bij de Raad van State aangetekend.

... » lees verder


Gemeente Zeist

Wist u dat....

iemand voor onze Stichting een aantal jaren het aantal kapaanvragen voor gemeentelijke en particuliere bomen die in De Nieuwsbode werden gepubliceerd heeft bijgehouden zodat daardoor duidelijk is geworden hoe snel de gemeente Zeist "ontgroent"? Helaas moest betrokkene hiermee stoppen en is het ons niet gelukt dit arbeidsintensieve werk voort te zetten.. ... » lees verder

Landgoed Warna

De verplaatsing van het landhuis op Landgoed Warna naar een ander deel van het terrein zal volgens de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. de robuustheid van de natuur aantasten. De gemeente neemt hierover een ander standpunt in. ... » lees verder

Structuurvisie Zeist :'Schrijf je met een Q'

De gemeenteraad van Zeist heeft een nieuwe Structuurvisie 'Zeist schrijf je met een Q' vastgesteld. Zeist kiest daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit. Op zich is dat natuurlijk mooi. De SMZ had wel graag gezien dat op bepaalde vlakken de ambitie voor Zeist toch nog wat hoger had gelegen, met name op het gebied van duurzaamheid en behoud van het groen. ... » lees verder

Top vijf kwaliteiten van Zeist

In het kader van de nieuwe Strucuutvisie van de gemeente Zeist heeft de SMZ tezamen met een aantal andere maatschappeijke organisaties een Top V van gewenste kwaliteiten van Zeist aan de gemeenteraad aangeboden. ... » lees verder

Woonvisie/Bouwvisie

Zowel op de woonvisie als op de Bouwvisie is door de Stichting een inspraakreactie gegeven. Helaas was de gemeente niet bereid de doelstelling in de Woonvisie van 3000 woningen terug te draaien, ondanks de vele bezwaren die tegen dit relatief grote aantal nieuw te bouwen woningen bestaat ... » lees verder

« vorige pagina [ 1 2 ] volgende pagina »